Przyznawanie odznaki pułkowej


REGULAMIN ODZNAKI PUŁKOWEJ
1. PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
PRZYZNAWANEJ W RAMACH SRH 1PSP


1. Odznaka pułkowa stanowi zewnętrzny symbol przynależności żołnierzy do SRH 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, która dziedziczy bohaterskie tradycje bojowe 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Każdy rekonstruktor winien traktować nadanie mu odznaki pułkowej 1.Pułku Strzelców Podhalańskich, zwanej dalej "odznaką", jako wielki zaszczyt i wyróżnienie. Powinien uważać ten akt za równoznaczny z przyjęciem go w poczet podhalańskiej społeczności.
Osoba wyróżniona odznaką zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania zasad lojalności w stosunku do macierzystej SRH i odtwarzanej jednostki wojskowej. Powinna z wielkim szacunkiem i czcią odnosić się do jej symboliki: sztandaru, patrona, odznaki pułkowej.
Podhalańczyk wyróżniony odznaką powinien bezwarunkowo przestrzegać wskazań podhalańskiej dewizy:

JKOBY CO , KIEBY CO, KANY CO, ABO CO - TO MY SOM

Dewiza ta zobowiązuje go, aby z największym poświęceniem, nie bacząc na związane z tym trudy i wyrzeczenia, wiernie służył Ojczyźnie. Posiadacz odznaki, jako członek wielkiej podhalańskiej rodziny jednoczącej wszystkich podhalańczyków żołnierzy, ma święty obowiązek udzielenia swoim kolegom wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia. Swoją zaangażowaną żołnierską i obywatelską postawą oraz nieskazitelnym pod względem moralnym postępowaniem, powinien pociągać za sobą innych żołnierzy, dając im wzorowy przykład ofiarnej służby dla Ojczyzny.

2. Wzór odznaki opiera się na odznace 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Odznaka wpisana jest w kwadrat o wymiarach 4 cm na 4 cm. Składa się z gałązek jedliny skrzyżowanych pod kątem prostym, w centralnym miejscu krzyża umieszczono kwadratową tarczę, przekręconą o 45 stopni, z napisem "1PSP". Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są cztery ciupagi zwrócone ostrzem w prawo. Gałęzie i ciupagi w kolorze srebrnym, tarcza z srebrnymi literami i cyfrą 1. Między ramionami ciupag wkomponowano listewki z nazwami miejscowości związanych z dziejami 1. Pułku Strzelców Podhalańskich: "Grodno", "Brześć", "Kijów", "Białystok".

3. Odznakę nadaje dowódca SRH 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, zwanej dalej "SRH 1PSP", na postawie wniosku przedstawionego mu przez zastępcę d-cy SRH 1PSP oraz co najmniej 2 rekonstruktorów SRH 1PSP.
Treść wniosku, po zatwierdzeniu go przez dowódcę, ogłasza się w rozkazie dziennym.

4. Prawo do odznaki przysługuje:
1) dowódcy SRH 1 PSP z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) rekonstruktorom po przesłużeniu w SRH 1PSP co najmniej 1 roku nienagannej służby;
3) wyjątkowo, na wniosek zastępcy d-cy SRH 1PSP oraz co najmniej 2 rekonstruktorów SRH 1PSP, innym osobom fizycznym i prawnym, które stale współpracują w dziedzinie umacniania obronności, gotowości i patriotycznego wychowania żołnierzy oraz szczególnie się zasłużyły w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji podhalańskich 1PSP;

5. Prawo do zgłaszania kandydatur do odznaki pamiątkowej przysługuje przełożonym od szczebla zastępcy dowódcy SRH 1PSP.

6. Odznakę wraz z legitymacją z wpisanym kolejnym numerem wręcza wyróżnionym dowódca SRH 1PSP w dniu święta pułku (1 grudnia), na uroczystej zbiórce. Odczytuje się wówczas rozkaz w tej sprawie, przestrzegając obowiązującego w tym względzie ceremoniału wojskowego.

7. Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni munduru. Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz tej odznaki ma obowiązek występować z nią podczas oficjalnych uroczystości i reprezentowania SRH 1PSP na forum publicznym.

8. Prawa do odznaki pozbawia się rekonstruktorów, którzy w rażący sposób naruszyli dyscyplinę, sprzeniewierzyli się zasadom nałożonym niniejszym regulaminem. Decyzję w tej sprawie podejmuje dowódca SRH 1PSP na wniosek przedłożony mu przez zastępcę d-cy SRH 1PSP oraz co najmniej 2 rekonstruktorów SRH 1PSP.
Prawo do odznaki tracą również rekonstruktorzy ukarani sądownie za popełnienie czynów hańbiących godność i honor rekonstruktora-żołnierza i obywatela oraz rekonstruktorzy ukarani za przewinienia dyscyplinarne. Na wniosek zastępcy d-cy SRH 1PSP oraz co najmniej 2 rekonstruktorów SRH 1PSP dowódca SRH 1PSP może przywrócić prawo do odznaki osobie zrehabilitowanej.

9. Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi "Rejestr wydawanych odznak" zastępca d-cy SRH 1PSP. Dba on również o to, aby odznaki wykonywane były zgodnie z ustalonym wzorem.