Regulamin wewnętrzny SRH 1PSP


Bycie Rekonstruktorem historycznym to nie tylko ważne zadanie. To prawdziwy zaszczyt.

Wielkie znaczenie należy przywiązywać do munduru, ponieważ był on i jest symbolem nie tylko tradycji ale i honoru: „Noszony wraz z czapką, na której widnieje orzeł, był i jest najważniejszym i najwymowniejszym świadectwem niepodległości oraz suwerenności naszego państwa.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
SEKCJI REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
1 Pułk Strzelców Podhalańskich


Regulamin niniejszy powstał w celu uregulowania stosunków pomiędzy członkami Sekcji oraz stworzenia jasnych i przejrzystych zasad na jakich inni mogą dołączyć w jej szeregi i uczestniczyć w jej życiu.

§ 1.

Postanowienia ogólne


1. Celem Sekcji Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułk Strzelców Podhalańskich (zwanej dalej Sekcją) jest jak najwierniejsze odtwarzanie wyglądu i zachowania żołnierzy przedwojennego Wojska Polskiego, a zwłaszcza kultywowanie chlubnej tradycji żołnierzy 1 PSP z Nowego Sącza.
Ponadto Sekcja poprzez swoją działalność pragnie propagować idee i wartości patriotyczne, popularyzować wiedzę o dziejach żołnierza polskiego II RP oraz dbać aby pamięć o jego dokonaniach nie zginęła.

2. Sekcja działa w ramach Stowarzyszenia Miłośników Historii i Eksploracji z siedzibą w Łabowej.

3. Działalność członków Sekcji polega przede wszystkim na uczestnictwie w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych, ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności żołnierskich, zbieraniu wszelkich informacji i pamiątek związanych z historią 1 PSP.

4. Sekcja nie ma charakteru militarnego ani paramilitarnego, odcina się od wszelkiej polityki i ideologii, zwłaszcza ideologii totalitarnych.

5. Naczelnymi zasadami wedle których działa Sekcja jest koleżeństwo, współpraca, wzajemna życzliwość i wsparcie.

6. Działalność każdego członka na rzecz Sekcji jest dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna.

7. Koszty związane z działaniami Sekcji pokrywane są ze składek członkowskich. Ewentualne dochody Sekcji przeznaczane są na jej potrzeby.

8. Sekcja nie ma osobowości prawnej.

§ 2.

Członkowie


1. Członkiem Sekcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo takiego członka w wszelkich działaniach Sekcji. Ponadto do czasu ukończenia 18 lat osoba taka na czas ćwiczeń i uczestnictwa w rekonstrukcjach otrzyma pełnoletniego opiekuna, któremu będzie podporządkowana.

2. Obowiązki członka sekcji:
a. aktywne uczestnictwo w działaniach Sekcji,
b. dbanie o dobre imię Sekcji,
c. przestrzeganie niniejszego regulaminu,
d. samodzielne poszerzanie swojej wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego.
e. uczestnictwo w ćwiczeniach i przedsięwzięciach, w których bierze udział Sekcja

3. Członkostwo w Sekcji przedstawia się następująco:
a. rekrut – co do zasady okres rekrucki trwa jeden rok od momentu wyrażenia chęci przystąpienia do Sekcji. Rekrut nie jest pełnoprawnym członkiem Sekcji, jego głos nie ma mocy wiążącej mimo, że ma on prawo uczestniczyć w zebraniach Sekcji.
Ma on obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu.
Rekrut ma prawo brać udział w ćwiczeniach, rekonstrukcjach oraz innych przedsięwzięciach, w których uczestniczy Sekcja jeśli dowódca stwierdzi iż jest odpowiednio przygotowany. W okresie rekruckim kandydat ma czas i obowiązek zgromadzić minimum mundurowe (mundur-kurtka i spodnie, buty podkute , pas szeregowca, owijki). Musi posiadać podstawową wiedzę o umundurowaniu, wyposażeniu i historii odtwarzanej jednostki.
b. pełnoprawny członek Sekcji – członek z minimum rocznym stażem w rekonstrukcji przedwojennego żołnierza Wojska Polskiego, który zgromadził minimum mundurowe oraz w okresie rekruckim wziął udział przynajmniej w 80% ćwiczeń i przedsięwzięć organizowanych przez Sekcję.

4. Sekcję można opuścić w każdym momencie na własny wniosek.

5. Do wykluczenia członka może dojść w następujących sytuacjach:
a. nieprzestrzeganie regulaminu Sekcji Rekonstrukcji Historycznej 1PSP,
b. naruszenie powagi munduru i nie należyte zachowanie się w miejscach publicznych,
c. długotrwały brak udziału członka w działaniach i przedsięwzięciach Sekcji,
d. poważne naruszenie przez członka powszechnie obowiązującego prawa,

§ 3.
Władza w Sekcji


1.Dowódca Sekcji.
Do jego uprawnień i obowiązków należy w szczególności:
a. wyznaczanie kierunków działania Sekcji,
b. dbanie o odpowiedni poziom wyszkolenia, wiedzy i wyglądu członków,
c. prowadzenie ćwiczeń wojskowych i dowodzenie podczas rekonstrukcji.

2. Dowódca Sekcji może powierzyć określone zadania wybranym członkom Sekcji.

3. Dowódca Sekcji może wyznaczyć swojego zastępcę spośród pełnoprawnych członków Sekcji.
4. Dowódca ma prawo do nadawania wyróżnień i przyznawania nagan członkom Sekcji.

§ 4.
Zachowanie w czasie imprez publicznych


1. W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez itp.

2. Członkowie Sekcji nie powinni publicznie wygłaszać krytycznych uwag i opinii na temat rekonstruktorów z innych Sekcji i Grup.

3. W czasie rozmów na forum publicznym członkowie Sekcji powinni wypowiadać się w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy, unikać przy tym wulgaryzmów i określeń slangowych.

4. W miarę możliwości należy cały czas mieć na uwadze swój wygląd – starannie nosić mundur i oporządzenie, dbać o jego czystość oraz dążyć do jak najdokładniejszego odwzorowania realiów historycznych.

5. Starać się zachować dyscyplinę na wzór żołnierski, unikać niesubordynacji. Natychmiast i bez zbędnej dyskusji należy wykonywać polecenia i komendy dowódcy.
6. Podczas rekonstrukcji historycznych zabronione jest spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu dozwolone jest po uzyskaniu zgody dowódcy Sekcji. W miarę możliwości należy powstrzymać się od używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych , których nie wolno używać podczas rekonstrukcji lub inscenizacji.


§ 5.
Zachowanie i wygląd osobisty


1. Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki oraz jednolitości w ramach grupy pod względem umundurowania i ekwipunku.

2. Podczas noszenia munduru zabronione jest:
a. żucie gumy,
b. trzymanie rąk w kieszeni,
c. używanie wulgaryzmów i określeń slangowych,
d. spożywanie alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
e. noszenie kolczyków, ozdób, opasek, biżuterii (poza patriotyczną oraz z symbolami religijnymi na szyi). Obrączki ślubne mogą być noszone jedynie przez osoby żonate - na prawej ręce.
f. noszenie zarostu (należy być zawsze starannie ogolonym),
g. noszenie zegarków wyglądem nie odpowiadających ówczesnym zegarkom,
h. noszenie okularów wyglądem nie odpowiadających ówczesnym okularom.

3. Fryzura powinna być schludna i zgodna z tą, noszoną w pierwszej połowie XX wieku w formacjach wojskowych, gdzie niedopuszczalne było noszenie włosów dłuższych niż ok.2cm.

4. Cywilne, współczesne części zewnętrznej garderoby całkowicie usunąć.

5. Nie wolno nosić odznaczeń które nie zostały oficjalnie nadane przez dowódcę Sekcji. Wyjątek stanowią tutaj odznaki rekonstruowanych oddziałów (odznaki pułkowe), których prawo do noszenia przysługuje wyłącznie pełnoprawnym członkom Sekcji.

6. Mundur ma być zawsze czysty i obciągnięty, stosownie dopasowany do sylwetki. Buty mają być w ramach możliwość zawsze czyste i posiadać blask, a podkucie w należytym stanie powinno być kompletne. Należy zapinać wszystkie guzki. Pas nosić dostatecznie zaciśnięty, nie wkładać dużych obłych rzeczy do kieszeni, nie dopuszczać do wystawiania spoza nich jak i ekwipunku wszelkich współczesnych rzeczy.

§ 6.

Zabronione jest indywidualne uczestnictwo w działalności innych grup i sekcji rekonstrukcyjnych odtwarzających Wojsko Polskie oraz oddziały partyzanckie z lat 1935 – 1949 , z którymi nie zostały zawarte porozumienia o współpracy.

§7.
Jednym z warunków przyjęcia w skład pełnoprawnych członków Sekcji jest przestrzeganie niniejszego regulaminu. Natomiast częste lub rażące łamanie jego postanowień może spowodować wydalenie członka z Grupy.

§8.
Awanse


1. STRZELEC :
Idea stopnia: stopień ma na celu przygotowania rekonstruktora do zgodnego z realiami historycznymi, ale zgodnymi z przepisami bezpieczeństwa , udziału w działaniach rekonstrukcyjnych.
Okres zdobywania stopnia około 1 roku.

• MUNDUR:
Skompletował mundur w postaci trzewików, kurtki sukiennej wz. 36, spodni sukiennych wz. 37, owijaczy sukiennych wz. 37, czapki polowej wz. 37 oraz pasa głównego, skórzanego wz. 31, halsztuka;

• MUSZTRA:
Opanował musztrę pojedynczego żołnierza i chwyty bronią (karabinem): na ramię broń, do nogi broń, prezentuj broń, na pas broń, baczność, spocznij. Potrafi się zameldować i oddać honory.

• WYSZKOLENIE STRZELECKIE:
Przeszedł podstawowe przeszkolenie strzeleckie oraz bezpieczeństwa w zakresie użycia broni i wykazał się umiejętnościami składania i rozkładania do podstawowego czyszczenia karabinka „Mauser”, umie bezpiecznie załadować i rozładować broń, usunąć przekoszony nabój ślepy. Wykonał co najmniej jedno strzelanie amunicją ostrą uzyskując z 25 m. co najmniej 50% trafień lub z karabinka pneumatycznego z odległości 15 m uzyskując co najmniej 70% trafień.

• WYSZKOLENIE POLOWE:
Odbył w mundurze marsz dystansowy na odległość 10 km, potrafił przygotować się do marszu, dopasować buty, mundur i oporządzenie, dbał o przydzieloną do marszu broń. Wykopał łopatką dołek strzelecki.

• WIEDZA OGÓLNOWOJSKOWA:
Odróżnił stopnie wojskowe, poznał barwy piechoty i wiedział gdzie je się nosi na mundurze, płaszczu i rogatywce.

Po zaliczeniu zadań na stopień strzelec składa przysięgę. wojskową według przedwojennej roty.


2. STARSZY STRZELEC :
Idea stopnia: ukształtowanie rekonstruktora celem osiągnięcia dobrego wyszkolenia indywidualnego i zakończenie kompletowania wyposażenia i umundurowania.
Okres służby w stopniu strzelca co najmniej 2 lata.
Oznaczenie stopnia: jeden galon na naramienniku.

• MUNDUR:
Skompletował wyposażenie polowe: hełm wz. 31, tornister z zielonym kocem, pięcioma paskami trocznymi i menażką, chlebak z niezbędnikiem i manierką, maskę przeciwgazową wz. 32., bagnet z pochwą i łopatką w pokrowcu oraz dwie potrójne, brązowe, skórzane ładownice systemu „Mauser”.

• MUSZTRA:
opanował musztrę pojedynczego żołnierza z karabinem z nałożonym bagnetem, poznał zasady bezpieczeństwa musztry z nałożonym bagnetem, poprowadził podstawową musztrę przydzielonego pododdziału 6 żołnierzy bez broni (m.in. zbiórka, w prawo zwrot, w lewo zwrot, w tył zwrot, równaj w prawo, na prawo patrz, prowadzenie pododdziału) i prawidłowo go zameldował.
• WYSZKOLENIE STRZELECKIE:
Wykonał ostre strzelanie z karabinu „Mauser” uzyskując z 50 m co najmniej 50% punktów lub z karabinka pneumatycznego z odległości 15 m uzyskując co najmniej 70% trafień.

• WYSZKOLENIE POLOWE:
Przeszedł przeszkolenie z walki na bagnety. Wziął udział co najmniej w jednej defiladzie i 2 rekonstrukcjach historycznych, wywiązując się ze swoich obowiązków. Przeszedł w pełnym wyposażeniu i umundurowaniu marsz dystansowy o długości 10 km. Przygotował posiłek w warunkach polowych, rozpalił ognisko i postawił namiot z dwóch płacht.

• WIEDZA OGÓLNOWOJSKOWA:
Odróżnia barwy rodzajów broni, zna skład drużyny piechoty. Poznał zasady służby wartowniczej.


3. KAPRAL:
Idea stopnia: początek formowania rekonstruktora dowódcy, wykorzystującego swoje doświadczenia do szkolenia innych.
Okres służby w stopniu starszego strzelca co najmniej 2 lata.
oznaczenie stopnia: dwa galony na naramienniku.

• MUNDUR:
skompletował wyposażenie plecaka i chlebaka oraz posiada kurtkę mundurową polową wz. 36. Posiada gwizdek ze sznurkiem. Wyposażył się w płaszcz wz. 36.

• MUSZTRA:
Poprowadził musztrę przydzielonego pododdziału złożonego z 12 żołnierzy, prawidłowo wydawał komendy musztry z bronią i bez broni.
• WYSZKOLENIE STRZELECKIE:
Podczas ostrego strzelania na dystansie 100 m. Osiągnął co najmniej 50% punktów, lub z karabinka pneumatycznego z odległości 15 m uzyskując co najmniej 70% trafień.


• WYSZKOLENIE POLOWE:
Wziął udział co najmniej w jednej defiladzie i 2 rekonstrukcjach historycznych, wywiązując się ze swoich obowiązków. Dowodził w polu przydzielonym pododdziałem 6 żołnierzy, prawidłowo rozwijając i rozsypując pododdział. Wydawał komendy gwizdkiem i gestami. Wykonał z pododdziałem rów strzelecki.

• WIEDZA OGÓLNOWOJSKOWA:
odróżnia barwy służb, oraz poznał różnice w nazewnictwie stopni szeregowych i oficerów. Poznał skład plutonu piechoty.